Mühərrik: KIA FE

KIA FE mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1998
Mühərrikin gücü, a.g. 80 - 150
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 1,721 (176) / 4000
121 (12) / 3800
149 (15) / 2500
150 (15) / 3000
150 (15) / 3400
152 (16) / 2500
153 (16) / 2500
155 (16) / 2500
156 (16) / 3700
157 (16) / 2500
162 (17) / 3300
162 (17) / 4000
165 (17) / 2500
167 (17) / 3000
167 (17) / 3500
180 (18) / 4000
184 (19) / 4500
186 (19) / 4000
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-92
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 7.8 - 13.2
Mühərrik növü 4-silindrli, SOHC
Püskürmə SOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 100 (74) / 5000
102 (75) / 5600
105 (77) / 5000
107 (79) / 5400
110 (81) / 5500
120 (88) / 5400
120 (88) / 5500
139 (102) / 6000
145 (107) / 6000
150 (110) / 6000
150 (110) / 6500
80 (59) / 5000
81 (60) / 5000
82 (60) / 5000
85 (63) / 5000
90 (66) / 5000
90 (66) / 5200
92 (68) / 5500
95 (70) / 5000
97 (71) / 5000
99 (73) / 5000
Sıxılma nisbəti 8.6 - 10
Silindr diametri, mm 86
Porşen, mm 86
Silindrlərin həcmini dəyişmə mexanizmi xeyr
Klapan DOHC
SOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 2 - 4
Start-Stop xeyr

FE istifadə edilən KIA modelləri


Kia Sportage (07.1993 - 09.2002) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, JA
Kia Sportage (07.1993 - 06.1998) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, JA

KIA FE – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

KIA FE mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma KIA FE mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

KIA FE mühərrikləri

Daxiliyanma KIA FE mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

KIA FE mühərrikləri

Daxiliyanma KIA FE mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil KIA FE mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.